سنجش خود اظهاری

سنجش خود اظهاری
| 270 بار دیده شده | تاریخ انتشار: ۱۴۰۰-۰۳-۲۹ |

گردش کار و فرآیند خوداظهاری در پایش آلودگی

طرح خود اظهاری در پایش با استفاده از توانایی آزمایشگاه های معتمد مطابق گردش کار ذیل به اجرا گذاشته می شود:

-ابلاغ به واحد جهت انجام خوداظهاری از طرف سازمان :

اداره کل از سازمان ها درخواست گزارش خوداظهاری می نماید. اگر اداره کل پارامترهای مورد نظر برای سنجش را مطابق شیوه نامه مربوطه اعلام کند، واحد باید نتایج اندازه گیری همان پارامترها را توسط آزمایشگاه معتمد محیط زیست ارائه نماید. در غیر اینصورت باید نتایج اندازه گیری پارامترهای تعیین شده در شیوه نامه تعیین پارامترهای مشمول خود اظهاری را ارائه دهد. همچنین فواصل زمانی ارائه گزارش پایش توسط اداره کل نیز مطابق شیوه نامه مربوطه اعلام می گردد ولی به طور کلی هر صنعت موظف است هر فصل یک بار پارامترهای مورد نظر را مورد پایش قرار دهد یعنی 4 بار در سال این امر باید صورت گیرد.

-درخواست پایش خروجی واحد :

واحد باید به صورت کتبی از آزمایشگاه معتمد درخواست نماید تا نسبت به پایش خروجی های واحد اقدام نموده و در صورت توافق ، با عقد قرارداد(اعم از فاکتور و یا سایر اسناد مالی مربوطه) طبق آیین نامه و مقررات خوداظهاری نسبت به انجام موضوع اقدام می نماید. و صنایع مورد نظر جهت پایش برنامه ریزی می گردد متخصصین ما در محل شما حضور بع عمل می آورند . بعد از انجام نمونه برداری و پایش های مربوطه خروجی های صنعت مورد نظر ، آزمایشگاه معتمد محیط زیست  ، نمونه های گرفته شده را با بالاترین دقت و کیفیت مورد آزمایش قرار می دهد.

سپس به آماده سازی و ثبت داده های به دست آمده از صنعت در قالب گزارش ، به صورت کتبی به شرکت و صنایع مورد نظر و همچنین سازمان و ادارات مربوطه محیط زیست ارائه می گردد و همینطور نتایج مربوط به هر صنعت در سامانه اینترنتی محیط زیست ثبت خواهد شد.

-اعلام برنامه 10 روزه پایش به سازمان از طرف آزمایشگاه متمد محیط زیست :

لازم است حداقل 10 روز قبل از انجام پایش ،برنامه زمانی به همراه ساعت مراجعه به صنعت از سوی آزمایشگاه معتمد محیط زیست به ادارات کل و دفتر پایش اعلام کردد. در مواقع استثناء، مراتب از طریق اداره کل به دفتر پایش منعکس خواهد شد.

در صورتیکه نمونه برداری از واحد صنعتی در تاریخ مشخص شده انجام نپذیرد ،آزمایشگاه معتمد محیط زیست می بایست علت عدم انجام نمونه برداری را به ادارات کل و دفتر پایش اعلام نماید و صنایع اگر در فصل و یا زمان مشخصی فعالیتی نداشته باشد ملزم به این است که کتبا عدم فعالیت خود را به آزمایشگاه معتمد محیط زیست و ادارات محیط زیست اعلام نماید.

مقاله های مرتبط سنجش خود اظهاری

انتخاب صحیح فناوری کاهش NOx در نیروگاهها و سیستمهای احتراق سوختهای فسیلی

انتخاب صحیح فناوری کاهش NOx در نیروگاهها و سیستمهای احتراق سوختهای فسیلی

بر اساس استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست کشور محدودیت غلظت NOx برای منابع آلاينده هوا و منابع احتراقی از جمله نیروگاهها تدوین شده است که برای سوخت گازی( درجه اول 300 درجه دوم 400 ) و برای سوخت های مازوت ( در جه اول 200 و درجه دوم 250 ) و برای سوخت گازوئیل ( درجه اول 200 و درجه دوم 300 ) ppm می باشد

مواد زائد (سرباره) درصنعت فولاد

مواد زائد (سرباره) درصنعت فولاد

سرباره يك محصول فرعي اجتناب ناپذير در توليد  اغلب فلزات است . خارج سازي سرباره از محيط كارخانه و دفن آن حتي هزينه زيادي به اين صنعت تحميل ميكند . از طرف ديگر سرباره ها بسته به روش توليد حاوي عناصر فلزي و تركيبات مختلف ميباشند . به دليل استفاده از دمش اکسیژن در كوره قوس الكتريكي و مصرف آهن اسفنجي ، سرباره نيز شامل درصد زيادي آهن ميباشد

بررسی نقش و جایگاه آزمایشگاه های معتمد محیط زیست در پایش آلودگی ها

بررسی نقش و جایگاه آزمایشگاه های معتمد محیط زیست در پایش آلودگی ها

محیط زیست در واقع بر زندگی افراد و گونه ها تاثیر میگذارد و از آن تاثیر می پذیرد، که با توجه به بر هم کنش های میان انسان و طبیعت از دیدگاه  بشر توصیف می شود. در این مقاله بررسی نقش و جایگاه آزمایشگاه های معتمد محیط زیست تهران در پایش آلودگی ها و راه حل های موثر برای کاهش موانع و چالش ها را بیان می کنم.

اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی
نظرات شما درباره سنجش خود اظهاری
امتیاز: