آزمایشگاه آب و پساب

محیط و صنعت ایمن پایش با استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی ، خدمات نمونه برداری و آنالیز پارامترهای فیزیکی ، شیمیایی،میکروبی و فلزات سنگین در آب و پساب را انجام می دهد که شامل موارد ذیل می باشد. به عنوان آزمایشگاه محیط زیست این شرکت امکان سنجش و آنالیز پارامتر های میزان آلودگی آب ، فلزات سنگین ، پارامتر های میکروبی و همینطور پساب اندازه گیری می کند.

اندازه گیری پارامترهای فیزیک و شیمیایی آب و پساب

ردیف Parameter پارامتر واحد اندازه گیری
1 pH پی اچ
2 T دما ºC
3 EC هدايت الكتريكي µS/cm
4 Sal شوري %
5 TDS كل جامدات محلول mg/lit
6 TSS كل جامدات معلق mg/lit
7 Turb كدورت NTU
8 DO اكسي‍ژن محلول mg/lit
9 Na سديم mg/lit
10 K پتاسيم mg/lit
11 TH سختي كل mg/lit
12 Ca كلسيم mg/lit
13 Mg منيزيم mg/lit
14 SO4 سولفات mg/lit
15 T-Alk قليائيت كل mg/lit
16 Cl كلرو mg/lit
17 BOD5 اكسي‍ژن مورد نياز بيوشيميايي mg/lit
18 COD اكسي‍ژن مورد نياز شيميايي mg/lit
19 NO3 نيترات mg/lit
20 NO2 نيتريت mg/lit
21 NH3 آمونياك mg/lit
22 PO4 فسفات mg/lit
23 TOC كل تركيبات آلي mg/lit
24 CL2 كلر آزاد mg/lit
25 CN سيانيد mg/lit
26 F فلوئور mg/lit
27 SH2 سولفيد mg/lit
28 SO3 سولفيت mg/lit
29 O & G چربي و روغن mg/lit
30 Detergent شوينده ها mg/lit
31 ABS اکریلونیتریل ، بوتادین و استیرن mg/lit

سنجش پارامترهای میکروبی

ردیف Parameter پارامتر واحد اندازه گیری
1 T-Coli توتال کلیفرم MPN/100cc
2 F-Coli فکال کلیفرم MPN/100cc

اندازه گیری فلزات سنگین در آب و پساب

ردیف پارامتر به لاتین پارامتر به فارسی دقت سنجش
1 Ag نقره ppb
2 Al آلومینیوم ppb
3 As آرسنیک ppb
4 Ba باریم ppb
5 Be بریلیم ppb
6 Bi بیسموت ppb
7 Ca کلسیم ppb
8 Cd کادمیوم ppb
9 Ce سریم ppb
10 Co کبالت ppb
11 Cr کروم ppb
12 Cs سزیم ppb
13 Cu مس ppb
14 Eu یوروپیم ppb
15 Fe آهن ppb
16 Gd گادولینیم ppb
17 In ایندیم ppb
18 K پتاسیم ppb
19 La لانتان ppb
20 Li لیتیم ppb
21 Lu لوتتیم ppb
22 Mg منیزیم ppb
23 Mn منگنز ppb
24 Mo مولیبدن ppb
25 Na سدیم ppb
26 Nb نیوبیم ppb
27 Nd نئودیمیم ppb
28 Ni نیکل ppb
29 P فسفر ppb
30 Pb سرب ppb
31 Pr پرازئودیمیم ppb
32 Rb روبیدیوم ppb
33 S گوگرد ppb
34 Sb آنتیموان ppb
35 Sc اسکاندنیوم ppb
36 Se سلنیم ppb
37 Si سیلیسیم ppb
38 Sm ساماریم ppb
39 Sn قلع ppb
40 Sr استرانسیم ppb
41 Ta تانتال ppb
42 Tb تربیم ppb
43 Te تلوریم ppb
44 Th توریم ppb
45 Ti تیتانیم ppb
46 Tl تالیم ppb
47 U اورانیوم ppb
48 V وانادیم ppb
49 W تنگستن ppb
50 Y ایتریم ppb
51 Yb ایتربیم ppb
52 Zn روی ppb
53 Zr زیرکونیم ppb