آزمایشگاه هوا و صدا

اندازه گیری آلایندهای هوای محیط

اندازه گيري ميزان آلاينده هاي موجود در هواي خروجي از دودكش ها در جهت ارزيابي كيفيت هوا و در صورت لزوم اتخاذ استراتژي مناسب جهت حذف يا كاهش آلودگي و رساندن حد آلودگي به ميزان مجاز در جهت حفظ و صيانت محيط زيست پيرامون كارخانه مي باشد. آزمایشگاه محیط زیست می تواند میزان آلاینده های ناشی از فرایندهای احتراقی و ارزیابی میزان آلاینده ها را سنجیده و با حدود مجاز استاندارد زیست محیطی مقایسه گردد.

گازهای خروجی از دودکش

 جهت نمونه برداری از گازهای حاصل از احتراق از دستگاه  TESTO XL-350از کمپانی TESTO آلمان استفاده گردیده که دارای قابلیت های زیر می باشد.

 • سنجش CxHy,H2S,SO2,NOX,NO2,NO,CO,CO2,O2 توسط سنسورهای الکتروشیمیایی
 • سازگاری با انواع سوخت و منابع و تعیین خودکار نوع سوخت و نمایش در پرینت بر اساس اکسیژن مرجع
 • قابلیت کارکرد و نمونه برداری در دمای محیط 0 تا 100 درجه سانتیگراد
 • تحمل دمایی پراب تا 1100 درجه سانتیگراد  و محاسبه راندمان احتراق بر اساس دمای محیط، دمای دودکش و نوع سوخت

ذرات خروجی از دودکش

جهت نمونه برداری از ذرات خروجی دودکش دستگاه  WESTECHمدل 9096 استفاده گردیده که توانایی اندازه گیری پارامتر های زیر می باشد.

 • سرعت جریان داخل دودکش
 • دمای داخل دودکش
 • دمای محیط
 • فشار محیطی
 • فشار داینامیک
 • فشار استاتیک
 • غلظت ذرات در حالت خشک
 • غلظت ذرات در حالت تر

اندازه گیری میزان رطوبت

میزان H2O موجود در هوای دودکش ها و اسکرابر ها را با دستگاه kimo HQ210 که ساخت kimo فرانسه می باشد اندازه گیری می کنیم که دارای قابلیت های زیر می باشد.

 • اندازه گیری رطوبت از 0 تا 100 %RH
 • اندازه گیری دما از 40- تا 180 درجه سانتی گراد
 • قابلیت اندازه گیری رطوبت نسبی ، دما ، نقطه شبنم
 • قابلیت محاسبه: WBGT Index
 • قابلیت اتصال پراب های مختلف به دستگاه

اندازه گيری و ارزشيابی سر و صدای زيست محيطی

اندازه گيری ميزان سر و صدای موجود در محل مشخص توسط دستگاه صدا سنج kimo  ساخت كشور فرانسه و اندازه گيری بر روي شبكه A انجام گرديده می شود.  دستگاه صدا سنج فوق دارای کالیبراسیون داخلی میباشد که توسط كاليبراتورKIMO CAL200 ساخت كشور فرانسه در فركانس1 KHz  وتوليد صداي 94 dB كاليبره می گردد.

استانداردها طبق قوانين و مقررات سازمان حفاظت محيط زيست ايران و اندازه گيري بر اساس استاندارد ISO 1996/1 مي باشد.

سنجش صوت زیست محیط پارامتر های Leq30,Lmax,Lmin انجام میشود.

اندازه‌گيری‌ميزان‌غلظت‌ذرات‌آلاينده‌در‌محيط

ميزان غلظت ذرات در هواي محيط و مقايسه آن با استانداردهاي موجود مي باشد که در نتیجه اين عمل مشخص مي گردد ، آيا در مناطق  اندازه گيري شده هوا آلوده است يا خير. و اگر آلوده است ميزان آلودگي تا چه حد مي باشد. اندازه گيري ذرات معلق محيطي با استفاده از دستگاهMET ONE  مدل531s   انجام می گردد. پارامترها ي مورد اندازه گيري شامل : PM2.5 , PM10 , PM4 , PM1 , TSP , PM7 می باشد.

اندازه گیری میزان غلظت گازهای آلاینده در محیط

میزان غلظت گازهای آلاینده در هوای محیط و مقایسه آن با استانداردهای موجود می باشد که در نتیجه این عمل مشخص می گردد ، آیا  در منطقه اندازه گیری شده هوا آلوده است یا خیر ؟

سنجش گازهای محیطی توسط دستگاه  aeroqual ساخت کشور نیوزلند مورد سنجش قرار می گیرد که دارای سنسور گازهای (NO2-SO2-O3-CO) میباشد.

پارامترهای موجود در دودکش منابع ثابت (گازها و ذرات دودکش)

 

ردیف پارامتر به لاتین پارامتر به فارسی واحد
1 O2 اکسیژن %
2 CO منواکسید کربن ppm
3 CO2 دی اکسید کربن %
4 NO منو اکسید نیتروژن ppm
5 NO2 دی اکسید نیتروژن ppm
6 NOx اکسید های نیتروژن ppm
7 H2S سولفید هیدروژن ppm
8 SO2 دی اکسید گوگرد ppm
9 CxHy هیدروکربن ها ppm
10 CH4 متان ppm
11 Effg راندمان %
12 Effn راندمان %
13 Loss اتلاف %
14 Excess Air هوای اضافه %
15 Ta دمای محیط ºC
16 Tg دمای گاز ºC
17 Dry Dust غلظت ذرات در حالت خشک mg/m3
18 Wet Dust غلظت ذرات در حالت تر mg/m3
19 Vg سرعت گاز m/s
20 Humidity رطوبت گاز %
21 Pst فشار استاتیک mbar
22 Pdyn فشار داینامیک mbar
23 Pam فشار محیط mbar

پارامترهای موجود در هوای محیطی (صدا،گازها و غبار محیطی)

 

ردیف پارامتر به لاتین پارامتر به فارسی واحد
1 CO منو اکسید کربن ppm
2 NO2 دی اکسید نیتروژن ppm
3 SO2 دی اکسید گوگرد ppm
4 O3 ازن ppm
5 PM1 غلظت ذرات معلق محیطی کمتر از یک میکرون µg/m3
6 PM2.5 غلظت ذرات معلق محیطی کمتر از 2.5 میکرون µg/m3
7 PM4 غلظت ذرات معلق محیطی کمتر از 4 میکرون µg/m3
8 PM7 غلظت ذرات معلق محیطی کمتر از 7 میکرون µg/m3
9 PM10 غلظت ذرات معلق محیطی کمتر از 10 میکرون µg/m3
10 TSP غلظت کل ذرات معلق محیطی µg/m3
11 Lmax تراز صوت ماکزیمم dB
12 Lmin تراز صوت مینیمم dB
13 Leq 30 تراز صوت معادل 30 دقیقه dB