آزمایشگاه هوا و صدا

آنچه در این مقاله می خوانید :

اندازه گیری آلایندهای هوای محیط

اندازه گیری میزان آلاینده‌های موجود در هوای خروجی از دودکش‌ها در جهت ارزیابی کیفیت هوا و در صورت لزوم اتخاذ استراتژی مناسب جهت حذف یا کاهش آلودگی و رساندن حد آلودگی به میزان مجاز در جهت حفظ و صیانت محیط زیست پیرامون کارخانه می‌باشد. آزمایشگاه محیط زیست می‌تواند میزان آلاینده‌های ناشی از فرایندهای احتراقی و ارزیابی میزان آلاینده‌ها را سنجیده و با حدود مجاز استاندارد زیست محیطی مقایسه گردد.

گازهای خروجی از دودکش

 جهت نمونه برداری از گازهای حاصل از احتراق از دستگاه  TESTO XL-350از کمپانی TESTO آلمان استفاده گردیده که دارای قابلیت های زیر می باشد.

 • سنجش CxHy,H2S,SO2,NOX,NO2,NO,CO,CO2,O2 توسط سنسورهای الکتروشیمیایی
 • سازگاری با انواع سوخت و منابع و تعیین خودکار نوع سوخت و نمایش در پرینت بر اساس اکسیژن مرجع
 • قابلیت کارکرد و نمونه برداری در دمای محیط 0 تا 100 درجه سانتیگراد
 • تحمل دمایی پراب تا 1100 درجه سانتیگراد  و محاسبه راندمان احتراق بر اساس دمای محیط، دمای دودکش و نوع سوخت

ذرات خروجی از دودکش

جهت نمونه برداری از ذرات خروجی دودکش دستگاه  WESTECHمدل 9096 استفاده گردیده که توانایی اندازه گیری پارامتر های زیر می باشد.

 • سرعت جریان داخل دودکش
 • دمای داخل دودکش
 • دمای محیط
 • فشار محیطی
 • فشار داینامیک
 • فشار استاتیک
 • غلظت ذرات در حالت خشک
 • غلظت ذرات در حالت تر

اندازه گیری میزان رطوبت

میزان H2O موجود در هوای دودکش ها و اسکرابر ها را با دستگاه kimo HQ210 که ساخت kimo فرانسه می باشد اندازه گیری می کنیم که دارای قابلیت های زیر می باشد.

 • اندازه گیری رطوبت از 0 تا 100 %RH
 • اندازه گیری دما از 40- تا 180 درجه سانتی گراد
 • قابلیت اندازه گیری رطوبت نسبی ، دما ، نقطه شبنم
 • قابلیت محاسبه: WBGT Index
 • قابلیت اتصال پراب های مختلف به دستگاه

اندازه گيری و ارزشيابی سر و صدای زيست محيطی

اندازه گیری میزان سر و صدای موجود در محل مشخص توسط دستگاه صداسنج kimo  ساخت کشور فرانسه و اندازه گیری بر روی شبکه A انجام گردیده می‌شود.   دستگاه صداسنج فوق دارای کالیبراسیون داخلی میباشد که توسط كاليبراتورKIMO CAL200 ساخت کشور فرانسه در فرکانس۱ KHz  وتولید صدای ۹۴ dB کالیبره می‌گردد. 

استانداردها طبق قوانین و مقررات سازمان حفاظت محیط زیست ایران و اندازه گیری بر اساس استاندارد ISO ۱۹۹۶/۱ می‌باشد. 

سنجش صوت زیست محیط پارامتر‌های Leq30, Lmax, Lmin انجام میشود.

اندازه‌گیری‌ میزان‌ غلظت‌ ذرات‌ آلاینده‌ در محیط

میزان غلظت ذرات در هوای محیط و مقایسه آن با استانداردهای موجود می‌باشد که در نتیجه این عمل مشخص می‌گردد، آیا در مناطق  اندازه گیری شده هوا آلوده است یا خیر. و اگر آلوده است میزان آلودگی تا چه حد می‌باشد. اندازه گیری ذرات معلق محیطی با استفاده از دستگاهMET ONE مدل۵۳۱s انجام می‌گردد. پارامترهای مورد اندازه گیری شامل: PM2.5، PM10، PM4، PM1، TSP، PM7 می‌باشد.

اندازه گیری میزان غلظت گازهای آلاینده در محیط

میزان غلظت گازهای آلاینده در هوای محیط و مقایسه آن با استانداردهای موجود می باشد که در نتیجه این عمل مشخص می گردد ، آیا  در منطقه اندازه گیری شده هوا آلوده است یا خیر ؟

سنجش گازهای محیطی توسط دستگاه  aeroqual ساخت کشور نیوزلند مورد سنجش قرار می گیرد که دارای سنسور گازهای (NO2-SO2-O3-CO) میباشد.

پارامترهای موجود در دودکش منابع ثابت (گازها و ذرات دودکش)

 

ردیف پارامتر به لاتین پارامتر به فارسی واحد
1 O2 اکسیژن %
2 CO منواکسید کربن ppm
3 CO2 دی اکسید کربن %
4 NO منو اکسید نیتروژن ppm
5 NO2 دی اکسید نیتروژن ppm
6 NOx اکسید های نیتروژن ppm
7 H2S سولفید هیدروژن ppm
8 SO2 دی اکسید گوگرد ppm
9 CxHy هیدروکربن ها ppm
10 CH4 متان ppm
11 Effg راندمان %
12 Effn راندمان %
13 Loss اتلاف %
14 Excess Air هوای اضافه %
15 Ta دمای محیط ºC
16 Tg دمای گاز ºC
17 Dry Dust غلظت ذرات در حالت خشک mg/m3
18 Wet Dust غلظت ذرات در حالت تر mg/m3
19 Vg سرعت گاز m/s
20 Humidity رطوبت گاز %
21 Pst فشار استاتیک mbar
22 Pdyn فشار داینامیک mbar
23 Pam فشار محیط mbar

پارامترهای موجود در هوای محیطی (صدا،گازها و غبار محیطی)

 

ردیف پارامتر به لاتین پارامتر به فارسی واحد
1 CO منو اکسید کربن ppm
2 NO2 دی اکسید نیتروژن ppm
3 SO2 دی اکسید گوگرد ppm
4 O3 ازن ppm
5 PM1 غلظت ذرات معلق محیطی کمتر از یک میکرون µg/m3
6 PM2.5 غلظت ذرات معلق محیطی کمتر از 2.5 میکرون µg/m3
7 PM4 غلظت ذرات معلق محیطی کمتر از 4 میکرون µg/m3
8 PM7 غلظت ذرات معلق محیطی کمتر از 7 میکرون µg/m3
9 PM10 غلظت ذرات معلق محیطی کمتر از 10 میکرون µg/m3
10 TSP غلظت کل ذرات معلق محیطی µg/m3
11 Lmax تراز صوت ماکزیمم dB
12 Lmin تراز صوت مینیمم dB
13 Leq 30 تراز صوت معادل 30 دقیقه dB

مقاله های زیر مجموعه آزمایشگاه هوا و صدا