سنجش ذرات خروجی از دودکش

 دستگاه نمونه بردار ذرات خروجی از دودکش مدل WESTECH 9096

یکی از تجهیزات مورد استفاده در آزمایشگاه محیط زیست که در بخش آزمایشگاه هوا و صدا مورد استفاده قرار میگیرد، دستگاه سنجش میزان غبار خروجی از دودکش های (منابع ثابت) صنایع می باشد که مدل های گوناگونی از آن در بازار موجود می باشد . با استفاده از این دستگاه می توان به پارامتر هایی نظیر میزن غلظت غبار در شرایط تر و خشک، سرعت جریان درون دودکش، فشار محیطی، استاتیک و داینامیکی ، میزان دما و رطوبت داخل دودکش دست یافت. 

دستگاه westech  یکی از دستگاه های  پرتابل غبار سنج است که ساخت کمپانی westech کشور انگلستان می باشد که قابلیت  نمونه برداری غبار در شرایط ایزوکینتیک است و مجهز به پراب استنلس استيل نمونه برداري همراه با ست پيتوت S و ترموکوپل و سيستم مکنده کنترول شامل: پمپ، گازمتر خشک، فلومتر و فلوکنترولر ، فيلتر هولدر استنلس استيل 47 ميليمتر با نازل مخصوص ، رطوبت سنج و ميکرومانومتر ديجيتالي مطابق با استانداردهاي: ISO9096, EN13284, EPA می باشد. 

برای نمونه برداری غبار دودکش لازم است که دستگاه و متعلقات آن در محل نمونه برداری حاضر شود و باید به این نکته توجه کرد که در برخی از دودکش ها به علت مرتفع بودن رعایت نکات ایمنی الزامیست و نمونه برداری زمانی امکان پذیر است که نمونه بردار به سادگی به دریچه ها و سکوهای ایمن کار در یک محل مناسب دسترسی داشته باشد و محل اندازه گیری میبایست جریان یکنواخت داشته باشد .

پروژه انجام شده توسط محیط و صنعت ایمن پایش
 نمونه بردار ذرات خروجی از دودکش توسط محیط و صنعت ایمن پایش

 

پروژه انجام شده توسط محیط و صنعت ایمن پایش
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ذرات خروجی از دودکش

 

روش کار دستگاه WESTECH در اندازه گیری ذرات خروجی دودکش

این دستگاه بدین صورت است که حجمی از غبار درون دودکش، در نقاط نمونه برداری (تعداد نقاط اندازه گیری با توجه به ارتفاع و قطر دودکش معین می شود)  به صورت ایزوکینتیک و در یک دوره زمانی معین  با توجه به سرعت جریان و نازل مربوطه مکش می شود (برای انتخاب نازل و زمان مکش میبایست سرعت جریان دودکش اندازه گیری شود) و غبار موجود به وسیله فیلتر های گوناگون که از قبل به وسیله آون و دسیکاتور و ترازو با دقت چهار صفر خشک و وزن شده است (دو ساعت در دمای 150 یا 200 درجه سانتیگراد ) جمع آوری شده و سپس مجددا خشک و وزن شده و با استفاده از اختلاف وزن فیلتر قبل و بعد از نمونه برداری غلظت ذرات خروجی به محیط محاسبه می گردد که میزان دما، رطوبت و فشار مطلق، حجم کل هوای برداشته شده و جرم غبار در اسن محاسبات لحاظ می گردد. جهت دریافت دفترچه راهنمای این دستگاه به صورت کامل و به زبان فارسی با شماره 09127757494 تماس حاصل فرمایید.

پارامترهای قابل اندازه گیری:

ردیف پارامتر به لاتین پارامتر به فارسی واحد اندازه گیری
1 Dry Dust غلظت ذرات در حالت خشک mg/m3
2 Wet Dust غلظت ذرات در حالت تر mg/m3
3 Vg سرعت گاز m/s
4 Humidity رطوبت گاز %
5 Pst فشار استاتیک mbar
6 Pdyn فشار داینامیک mbar
7 Pam فشار محیط mbar

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ذرات خروجی دودکش

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری از ذرات خروجی از دودکش زﻣﺎﻧﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮدار ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﻪ درﯾﭽﻪ ﻫﺎ و ﺳﮑﻮﻫﺎی اﯾﻤﻦ ﮐﺎر در ﯾﮏ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .

ﻃﺒﻖ اﯾﺰو : 9096

  1. زاوﯾﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺎز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻮر دودﮐﺶ ﮐﻤﺘﺮ از 15 درﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
  2. ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻨﻔﯽ در ﻣﺤﻞ در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
  3. ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻤﺘﺮ از 3 ﺑﻪ 1 ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺑﯿﻦ 5 ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻄﺮ دودﮐﺶ از ﻣﺤﻞ ورود ﺟﺮﯾﺎن ﻏﺒﺎر ﺑﻪ داﺧﻞ دودﮐﺶ (Inlet) و 2 ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻄﺮدودﮐﺶ از ﻧﻮك دودﮐﺶ (Outlet) ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﻘﻄﻪ ای ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ذرات اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد. 

 نمونه بردار ذرات خروجی از دودکش
پروژه نمونه برداری از ذرات خروجی از دودکش

 

 نمونه بردار ذرات خروجی از دودکش
 نمونه برداری ذرات خروجی از دودکش

 

ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد US EPA ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺑﯿﻦ 8 ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻄﺮ دودﮐﺶ از ورودي ﺟﺮﯾﺎن ﻏﺒﺎر ﺑﻪ داﺧﻞ دودﮐﺶ (Inlet) و ﻧﯿﺰ 2 ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻄﺮ دودﮐﺶ از ﻧﻮك دودﮐﺶ((Outlet اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد . در دودﮐﺶ ﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﻮش ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻄﺮ ﻣﻌﺎدل ، ﻣﮑﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﻗﻄﺮﻣﻌﺎدل ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ  De = 2LW / L+W (ﻃﻮل دودﮐﺶ L= ، ﻋﺮض دودﮐﺶ . (W= 

در دودﮐﺶ ﻫﺎي داراي اﺳﮑﺮاﺑﺮ، ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه 1/5 ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻄﺮ دودﮐﺶ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﻧﺘﻬﺎي اﺳﮑﺮاﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد. در ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﻏﺒﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر نمونه ﺑﺮداري ذرات ، دودﮐﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪون ﺧﻤﯿﺪﮔﯽ ، زاﻧﻮﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ . در دودﮐﺶ ﻫﺎي اﻓﻘﯽ، ﻫﻢ ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دودﮐﺶ ﻫﺎي ﻋﻤﻮدي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.

در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻗﻄﺮ دودﮐﺶ ﮐﻤﺘﺮاز 30cm ﺑﺎﺷﺪ ﯾﮏ ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﯿﻦ 244cm – 30cm دو ﻣﺤﻞ ﺑﺎ زاوﯾﻪ 90 درﺟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ و اﮔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از 244cm ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻬﺎرﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺎ زاوﯾﻪ 90 درﺟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮي از ﻣﺮﮐﺰ دودﮐﺶ ﻧﯿﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﻮل ﭘﺮاپ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻧﻘﺎط ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻣﻘﻄﻊ ﻋﺮﺿﯽ دودﮐﺶ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻗﻄﺮﻫﺎي30cm ﺗﺎ 170cm دو ﻣﺤﻞ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از170cm ﭼﻬﺎرﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﻌﺒﯿﻪ ﮔﺮدد .

ﻓﻠﻨﭻ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري : ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻓﻠﻨﭻ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد 30 × 20 cm ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ روي دﯾﻮاره ﺧﺎرﺟﯽ دودﮐﺶ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدد و داراي ﺳﻪ درﯾﭽﻪ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ 4) 10/1 cm اﯾﻨﭻ ) و ﺿﺨﺎﻣﺖ (ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎ دﯾﻮاره دودﮐﺶ) 3) 7/6 cm اﯾﻨﭻ) ﺑﺎ درﭘﻮش ﻣﻨﺎﺳﺐ ،  دﯾﮕﺮي ﺑﻪ ﻗﻄﺮ 5/2cm و ﺿﺨﺎﻣﺖ  3/57 cm ﺑﺎ درﭘﻮش ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺳﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ 1/5 cm و ﺿﺨﺎﻣﺖ 1) 2/5 cm اﯾﻨﭻ) ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺳﮑﻮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري : در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺳﮑﻮﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺼﻮرت دارﺑﺴﺖ ﺟﻬﺖ ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ، ﺗﺮدد ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار و اﺳﺘﻘﺮار ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ذﯾﻞ اﺣﺪاث ﮔﺮدد :

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﮐﻒ ﺳﮑﻮ 1/2ﻣﺘﺮ، ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺳﮑﻮ 1/1 ﻣﺘﺮ ( ﺑﺮاي دودﮐﺶ ﻫﺎي اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي ﺑﺎﻻﺗﺮ از 1/1 ﻣﺘﺮ ﻗﻄﺮ، و ﯾﺎ ﭼﻬﺎرﮔﻮش ﺑﺰرگ ، ﻋﺮض ﺳﮑﻮ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ) :

d < 4/2    2/2 m      ،     8/1 ≤ d ≤ 4/2       86/1 m    2/1     ،     ≤d≤ 8/1        56/1 m

ﻧﺼﺐ ﻧﺮدﺑﺎن داراي ﺣﻔﺎظ و اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎﻓﯽ از ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﺳﮑﻮ ﺿﺮوري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﻬﯿﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺎﻻﺑﺮﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﺳﮑﻮ ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ وزن ﺣﺪاﻗﻞ 50kg ﺿﺮوري اﺳﺖ . اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮق 220 وﻟﺖ 20)ﺗﺎ 15 آﻣﭙﺮ) ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد . ﻧﻮر ﮐﺎﻓﯽ ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺷﺐ ﻣﻬﯿﺎ ﺑﺎﺷﺪ .

 

سنجش ذرات خروجی از دودکش توسط آزمایشگاه محیط زیست

سنجش ذرات خروجی از دودکش توسط آزمایشگاه ایمن پایش

سنجش ذرات خروجی از دودکش توسط آزمایشگاه معتمد

سنجش ذرات خروجی از دودکش توسط آزمایشگاه محیط صنعت ایمن پایش

 

 اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﭘﺲ از ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﻣﮑﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ذرات خروجی از دودکش

آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺑﺪو ورود ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن واﺣﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻮاﺑﻖ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻣﺎ، رﻃﻮﺑﺖ و ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﮔﺎزي دﯾﮕﺮ درﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ، ﻗﻄﺮ ﯾﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ دودﮐﺶ، ﭘﺮﯾﺰ ﺑﺮق، روﺷﻨﺎﯾﯽ، اﺑﺰار ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ درﯾﭽﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، ﺑﺎﻻﺑﺮ و رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﺒﺎس، ﮐﻔﺶ اﯾﻤﻨﯽ، ﻋﯿﻨﮏ و…

اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات روی دودﮐﺶ 

اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﺸﺘﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ،ﮐﺎﻟﯿﺒﺮه ﻧﻤﻮدن دﺳﺘﮕﺎه و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي رﻃﻮﺑﺖ، ﻓﺸﺎر ، دﻣﺎي ﮔﺎز دودﮐﺶ، ﺳﺮﻋﺖ . (دﻗﺖ ﺷﻮد ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ ﮔﺎز دودﮐﺶ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ). ﺳﭙﺲ ﻧﺎزل ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺮﻋﺖ و ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد.

ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ ﻧﺎزل، اﺳﺘﻘﺮار ﺻﺤﯿﺢ دﺳﺘﮕﺎه و ﭘﺮاب در دودﮐﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد. ﭘﺮاب ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﭼﺮﺧﺎﻧﯿﺪه ﺷﻮد، ﮐﻪ ورودي ﻧﺎزل و ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﮐﻤﺘﺮ از 10 درﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻮك ﻧﺎزل در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺎز دودﮐﺶ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ( در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺰوﮐﻨﺘﯿﮏ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ). ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري اﯾﺰوﮐﯿﻨﺘﯿﮏ ﻧﺮخ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﯿﻦ % – 5 ﺗﺎ % + 15 ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد. در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت از ﺻﺤﺖ ﻧﺼﺐ اﺗﺼﺎﻻت و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﺘﮕﺎه و ﻧﺎزل اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.

ﻓﻀﺎي ﺑﯿﻦ ﭘﺮاب و ﻓﻠﻨﭻ ﯾﺎ درﯾﭽﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ورود ﻫﻮا ﯾﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ ﮔﺎز ﺳﻤﯽ ، درزﺑﻨﺪي و ﻣﺴﺪود ﮔﺮدد. زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه، ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ. در ﻃﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺪام ﮐﻨﺘﺮل ، ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري اﯾﺰوﮐﯿﻨﺘﯿﮏ در ﺣﺪود % – 5 ﺗﺎ % + 15 ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ. ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺮاب ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري ﺑﻌﺪي، ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﺸﻮد و ﺑﺮاي ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮدن ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺰوﮐﯿﻨﺘﯿﮏ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدد. ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري از ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه از ﺧﻂ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري ، ﺑﺎ ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدد. ﭘﺮاب ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري را داﺧﻞ دودﮐﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻧﺎل ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه و ﺳﭙﺲ از آن ﺧﺎرج ﮔﺮدد. ﻓﯿﻠﺘﺮ و ﻧﮕﻪدارﻧﺪه ﻓﯿﻠﺘﺮ از ﻧﻈﺮ ﻋﻼﺋﻢ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﺧﻮردﮔﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺸﺎر ﯾﺎ ﻏﻠﻈﺖ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدد( در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻮارد ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد) . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن، ﺗﻮزﯾﻊ ﻏﯿﺮ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﻏﺒﺎر روي ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮزﯾﻦ ﺷﻮﻧﺪ ، ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﻮزﯾﻦ در ﯾﮏ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﻓﺎﻗﺪ ﻧﯿﺮوي اﻟﮑﺘﺮواﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﻗﺮار داده ﺷﻮد.

ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺎز ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺎزل ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدد . ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري اﯾﺰوﮐﯿﻨﺘﯿﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﻧﺎزلﻫﺎي ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺟﺪول ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد ﻧﻘﺎط ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﺑﺮای ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی داﯾﺮه ای

ﺟﺪول ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد ﻧﻘﺎط ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري ﺑﺮاي ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎي داﯾﺮه اي

               ﺟﺪول ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد ﻧﻘﺎط ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﺑﺮای ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﯽ

      ﺟﺪول ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد ﻧﻘﺎط ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري ﺑﺮاي ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎي ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﯽ

اﻧﺘﺨﺎب ﻗﻄﺮ ﻧﺎزل: از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺟﺮﯾﺎن ﺣﺠﻤﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺪازه ﻧﺎزل اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎزل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد . ﻗﻄﺮ ﻧﺎزل ﻣﻨﺎﺳﺐ ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺎز و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻘﺪار ﺣﺠﻢ ﮔﺎز ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ، اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮔﺮدد.

اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎزل ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺎز داﺧﻞ دودﮐﺶ

اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎزل ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺎز داﺧﻞ دودﮐﺶ

 

مقاله های زیر مجموعه سنجش ذرات خروجی از دودکش

هر گونه کپی‌برداری جزئی یا کلی از مطالب محیط صنعت بدون کسب مجوز مکتوب ممنوع است. حقوق این سایت به شرکت محیط صنعت ایمن پایش تعلق دارد..
ساخته شده توسط :طرح و وب