آزمایشگاه پسماند

پسماند

كلمة پسماند،  به  تمام موادي كه بجز فراورده هاي اصلي در يك فرايند توليد مي شوند، اتلاق ميگردد. بنابراين، مـوادمختلف اعم از گاز، مايع و جامد در اين تعريف ميگنجند. مديريت مطلوب انبوه انواع زباله هـاي شـهري و صـنعتي كه روز به روز به مقدار آن افزوده  ميگردد، به خصوص از منظر زيست محيطـي و بهداشـتي در تمـامي كـشورها از جايگاه ويژه اي برخوردار است. افزايش روز افزون جمعيت نيز عاملي اسـت كـه اهميـت ايـن مـساله را دو چنـدان نموده است .

در اين ميان، روشهاي بازيافت و راههاي كـاهش پـسماند توليـد شـده، دو مولفـه اصـلي هـستند كـه ميتوانند در رفع معضلات ناشي از انباشت پسماند راه گشا باشند. اقدامات مربوط به مديريت پسماندها در گذشـته ، تنها بر تصفية پسماند توليد شده  متمركز بوده است و تلاش ها تنها  صرف طراحي سيستمهاي تصفيه پسماند و نصب دستگاههاي كنترل آلودگي ميشد، تا از آلودگي محيط زيست ممانعت كند. امـا بـه تـازگي، فلـسفة نـويني بـر پايـه پيشگيري از توليد پسماند و كاهش آن شكل گرفته است . در اين استراتژي، علاوه بر بازيافت پسماند و بازگردانـدن آنها طي چرخه بازيافت، مكانيسم هايي مورد بررسي قرار مي گيرند كه پسماند كمتري توليد گـردد و حتـي المقـدور،محصولات فرعي كه طي يك پروسه توليد ميشوند، يا خود قابل استفاده در يك فرايند ديگر باشـند، و يـا رانـدمان بيشتري در مسير بازيافت داشته باشند.   

پسماند شهري

بي توجهي به امر جمع آوري و دفع مواد زايد جامد در جامعه امروزي به علت كميت و كيفيت گوناگون مواد، توسعه بي رويه شهرها، محدوديت هاي وضع شده براي خدمات عمـومي در شـهرهاي بـزرگ و عـدم تكنولـوژي مناسـب باعث  ايجاد مشكلات ويژه اي شده است كه رفع آنها از طريق هماهنگي علم و تجربـه درچـارچوب يك مـديريت صحيح امكان پذيراست. براي ارزيابي و برگزيدن سيستم حمل و نقل و لوازم مورد نياز مـواد زائد جامـد از جملـه مديريت، برنامه ريزي و طرح هاي جمع آوري زباله، پي بردن به تركيبات زباله از اهميت ويژه اي برخوردار است.  
ارزيابي نوع زباله و امكان احتراق، دفن يا تهيه كمپوست از آن با توجه به تركيبات فيزيكي و شيميايي زباله موضـوع مهمي است كه بدين ترتيب بايد به آن توجه خاص شود. كيفيت كمپوست به تركيب شـيميايي و انـدازه مـوادي كـه براي تهيه آن بكارمي رود بستگي دارد.   
همچنين بكارگيري روش هاي تهيه بيوكمپوست از زائدات تفكيك شده از مبـدا ميوه و تـره بـار و زائدات سـبز از استراتژي هاي بكارگرفته شده در زمينه بازيافت مواد قابل كمپوست در چارچوب برنامه هاي توليد زبالـه كمتـر مـوردتوجه قرار گرفته است.  
محققان معتقدند ، كمپوست تهيه شـده از زائدات مخلـوط شـهري بـه سـبب داشـتن عناصـر سـنگين زيـاد، ايجـادآلودگي هاي زيست محيطي و اقتصادي و همچنين عدم وجود سيستم آن مدت زماني است كـه منـسوخ شـده اعـلام گرديده است . كشورهايي مانند آلمان، اتريش، هلند، سوئيس و فرانسه كارخانه هاي تهيه كمپوست از زائدات مخلوط شهري را به حالت تعليق درآورده و يا در مراحل تبديل آنها به تهيه كمپوست از زائدات گياهي جـدا شـده از مبـدا هستند. توليد گاز متان از زائدات ميوه و سبزي نوعي ديگر از روش تصفيه آنهـا اسـت. نتيجـه تحقيقـات نـشان داده است، كه زائدات سوپرماركت هاي غذايي باعث توليد 64/0 مترمكعب بيوگاز در هر كيلوگرم ماده جامد شده اسـت.