آزمایشگاه هوا و صدا

اندازه گيري ميزان آلاينده هاي موجود در هواي خروجي از دودكش ها در جهت ارزيابي كيفيت هوا و در صورت لزوم اتخاذ استراتژي مناسب جهت حذف يا كاهش آلودگي و رساندن حد آلودگي به ميزان مجاز در جهت حفظ و صيانت محيط زيست پيرامون كارخانه مي باشد. آزمایشگاه محیط زیست می تواند میزان آلاینده های ناشی از فرایندهای احتراقی و ارزیابی میزان آلاینده ها را سنجیده و با حدود مجاز استاندارد زیست محیطی مقایسه گردد.

گازهای خروجی از دودکش

 جهت نمونه برداری از گازهای حاصل از احتراق از دستگاه  TESTO XL-350از کمپانی TESTO آلمان استفاده گردیده که دارای قابلیت های زیر می باشد.

 • سنجش CxHy,H2S,SO2,NOX,NO2,NO,CO,CO2,O2 توسط سنسورهای الکتروشیمیایی
 • سازگاری با انواع سوخت و منابع و تعیین خودکار نوع سوخت و نمایش در پرینت بر اساس اکسیژن مرجع
 • قابلیت کارکرد و نمونه برداری در دمای محیط 0 تا 100 درجه سانتیگراد
 • تحمل دمایی پراب تا 1100 درجه سانتیگراد  و محاسبه راندمان احتراق بر اساس دمای محیط، دمای دودکش و نوع سوخت

ذرات خروجی از دودکش

جهت نمونه برداری از ذرات خروجی دودکش دستگاه  WESTECHمدل 9096 استفاده گردیده که توانایی اندازه گیری پارامتر های زیر می باشد.

 • سرعت جریان داخل دودکش
 • دمای داخل دودکش
 • دمای محیط
 • فشار محیطی
 • فشار داینامیک
 • فشار استاتیک
 • غلظت ذرات در حالت خشک
 • غلظت ذرات در حالت تر

اندازه گیری میزان رطوبت

میزان H2O موجود در هوای دودکش ها و اسکرابر ها را با دستگاه kimo HQ210 که ساخت kimo فرانسه می باشد اندازه گیری می کنیم که دارای قابلیت های زیر می باشد.

 • اندازه گیری رطوبت از 0 تا 100 %RH
 • اندازه گیری دما از 40- تا 180 درجه سانتی گراد
 • قابلیت اندازه گیری رطوبت نسبی ، دما ، نقطه شبنم
 • قابلیت محاسبه: WBGT Index
 • قابلیت اتصال پراب های مختلف به دستگاه

اندازه گیری آلایندهای هوای محیط

اندازه گيري و ارزشيابي سر و صداي زيست محيطي

اندازه گيري ميزان سر و صداي موجود در محل مشخص توسط دستگاه صدا سنج kimo  ساخت كشور فرانسه و اندازه گيري بر روي شبكه A انجام گرديده می شود.  دستگاه صدا سنج فوق دارای کالیبراسیون داخلی میباشد که توسط كاليبراتورKIMO CAL200 ساخت كشور فرانسه در فركانس1 KHz  وتوليد صداي 94 dB كاليبره می گردد.

استانداردها طبق قوانين و مقررات سازمان حفاظت محيط زيست ايران و اندازه گيري بر اساس استاندارد ISO 1996/1 مي باشد.

سنجش صوت زیست محیط پارامتر های Leq30,Lmax,Lmin انجام میشود.

اندازه‌گيری‌ميزان‌غلظت‌ذرات‌آلاينده‌در‌محيط

ميزان غلظت ذرات در هواي محيط و مقايسه آن با استانداردهاي موجود مي باشد که در نتیجه اين عمل مشخص مي گردد ، آيا در مناطق  اندازه گيري شده هوا آلوده است يا خير. و اگر آلوده است ميزان آلودگي تا چه حد مي باشد. اندازه گيري ذرات معلق محيطي با استفاده از دستگاهMET ONE  مدل531s   انجام می گردد. پارامترها ي مورد اندازه گيري شامل : PM2.5 , PM10 , PM4 , PM1 , TSP , PM7 می باشد.

اندازه گیری میزان غلظت گازهای آلاینده در محیط

میزان غلظت گازهای آلاینده در هوای محیط و مقایسه آن با استانداردهای موجود می باشد که در نتیجه این عمل مشخص می گردد ، آیا  در منطقه اندازه گیری شده هوا آلوده است یا خیر ؟

سنجش گازهای محیطی توسط دستگاه  aeroqual ساخت کشور نیوزلند مورد سنجش قرار می گیرد که دارای سنسور گازهای (NO2-SO2-O3-CO) میباشد.

پارامترهای موجود در دودکش منابع ثابت (گازها و ذرات دودکش)

ردیفپارامتر به لاتینپارامتر به فارسیواحد
1O2اکسیژن%
2COمنواکسید کربنppm
3CO2دی اکسید کربن%
4NOمنو اکسید نیتروژنppm
5NO2دی اکسید نیتروژنppm
6NOxاکسید های نیتروژنppm
7H2Sسولفید هیدروژنppm
8SO2دی اکسید گوگردppm
9CxHyهیدروکربن هاppm
10CH4متانppm
11Effgراندمان%
12Effnراندمان%
13Lossاتلاف%
14Excess Airهوای اضافه%
15Taدمای محیطºC
16Tgدمای گازºC
17Dry Dustغلظت ذرات در حالت خشکmg/m3
18Wet Dustغلظت ذرات در حالت ترmg/m3
19Vgسرعت گازm/s
20Humidityرطوبت گاز%
21Pstفشار استاتیکmbar
22Pdynفشار داینامیکmbar
23Pamفشار محیطmbar

پارامترهای موجود در هوای محیطی (صدا،گازها و غبار محیطی)

ردیفپارامتر به لاتینپارامتر به فارسیواحد
1COمنو اکسید کربنppm
2NO2دی اکسید نیتروژنppm
3SO2دی اکسید گوگردppm
4O3ازنppm
5PM1غلظت ذرات معلق محیطی کمتر از یک میکرونµg/m3
6PM2.5غلظت ذرات معلق محیطی کمتر از 2.5 میکرونµg/m3
7PM4غلظت ذرات معلق محیطی کمتر از 4 میکرونµg/m3
8PM7غلظت ذرات معلق محیطی کمتر از 7 میکرونµg/m3
9PM10غلظت ذرات معلق محیطی کمتر از 10 میکرونµg/m3
10TSPغلظت کل ذرات معلق محیطیµg/m3
11Lmaxتراز صوت ماکزیممdB
12Lminتراز صوت مینیممdB
13Leq 30تراز صوت معادل 30 دقیقهdB
Call Now Button