آزمایشگاه آب و پساب

محیط و صنعت ایمن پایش با استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی ، خدمات نمونه برداری و آنالیز پارامترهای فیزیکی ، شیمیایی،میکروبی و فلزات سنگین در آب و پساب را انجام می دهد که شامل موارد ذیل می باشد. به عنوان آزمایشگاه محیط زیست این شرکت امکان سنجش و آنالیز پارامتر های میزان آلودگی آب ، فلزات سنگین ، پارامتر های میکروبی و همینطور پساب اندازه گیری می کند.

اندازه گیری پارامترهای فیزیک و شیمیایی آب و پساب

ردیفParameterپارامترواحد اندازه گیری
1pHپی اچ
2TدماºC
3ECهدايت الكتريكيµS/cm
4Salشوري%
5TDSكل جامدات محلولmg/lit
6TSSكل جامدات معلقmg/lit
7TurbكدورتNTU
8DOاكسي‍ژن محلولmg/lit
9Naسديمmg/lit
10Kپتاسيمmg/lit
11THسختي كلmg/lit
12Caكلسيمmg/lit
13Mgمنيزيمmg/lit
14SO4سولفاتmg/lit
15T-Alkقليائيت كلmg/lit
16Clكلروmg/lit
17BOD5اكسي‍ژن مورد نياز بيوشيمياييmg/lit
18CODاكسي‍ژن مورد نياز شيمياييmg/lit
19NO3نيتراتmg/lit
20NO2نيتريتmg/lit
21NH3آمونياكmg/lit
22PO4فسفاتmg/lit
23TOCكل تركيبات آليmg/lit
24CL2كلر آزادmg/lit
25CNسيانيدmg/lit
26Fفلوئورmg/lit
27SH2سولفيدmg/lit
28SO3سولفيتmg/lit
29O & Gچربي و روغنmg/lit
30Detergentشوينده هاmg/lit
31ABSاکریلونیتریل ، بوتادین و استیرنmg/lit

سنجش پارامترهای میکروبی

ردیفParameterپارامترواحد اندازه گیری
1T-Coliتوتال کلیفرمMPN/100cc
2F-Coliفکال کلیفرمMPN/100cc

اندازه گیری فلزات سنگین در آب و پساب

ردیفپارامتر به لاتینپارامتر به فارسیدقت سنجش
1Agنقرهppb
2Alآلومینیومppb
3Asآرسنیکppb
4Baباریمppb
5Beبریلیمppb
6Biبیسموتppb
7Caکلسیمppb
8Cdکادمیومppb
9Ceسریمppb
10Coکبالتppb
11Crکرومppb
12Csسزیمppb
13Cuمسppb
14Euیوروپیمppb
15Feآهنppb
16Gdگادولینیمppb
17Inایندیمppb
18Kپتاسیمppb
19Laلانتانppb
20Liلیتیمppb
21Luلوتتیمppb
22Mgمنیزیمppb
23Mnمنگنزppb
24Moمولیبدنppb
25Naسدیمppb
26Nbنیوبیمppb
27Ndنئودیمیمppb
28Niنیکلppb
29Pفسفرppb
30Pbسربppb
31Prپرازئودیمیمppb
32Rbروبیدیومppb
33Sگوگردppb
34Sbآنتیموانppb
35Scاسکاندنیومppb
36Seسلنیمppb
37Siسیلیسیمppb
38Smساماریمppb
39Snقلعppb
40Srاسترانسیمppb
41Taتانتالppb
42Tbتربیمppb
43Teتلوریمppb
44Thتوریمppb
45Tiتیتانیمppb
46Tlتالیمppb
47Uاورانیومppb
48Vوانادیمppb
49Wتنگستنppb
50Yایتریمppb
51Ybایتربیمppb
52Znرویppb
53Zrزیرکونیمppb

تجهیزات آنالیز آب و فاضلاب

Call Now Button