آزمایشگاه فیزیکی و شیمیایی

آزمایشگاه فیزیکو شیمیایی

این آزمایش به منظور تعیین کیفیت آب از لحاظ فیزیکی، شیمیایی است. آزمایشگاه آب و پساب به هدف های متفاوتی انجام می شود و از خروجی تصفیه خانه های آب و فاضلاب به منظور تعیین سلامت و رساندن آب و پساب خروجی به استاندار سازمان محیط زیست یا به منظور آزمایش آب چاه و چشمه در آزمایشگاه محیط زیست انجام می گردد.

با اندازه گیری پارامترهای فیزیکی،شیمیایی آب و پساب می توان به نتایج قابل توجهی دست پیدا کرد و میزان آلایندگی موجود در خروجی آب و فاضلاب بصورت خام و یا تصفیه شده و مقایسه آن با استاندارهای مرتبط و همچنین مناسب بودن آن جهت مصارف مختلف از جمله تخلیه به آب های سطحی،تخلیه به چاه جاذب و استفاده برای مصارف کشاورزی را مورد بررسی قرار داد.

آزمایشگاه فیزیکوشیمیایی

آزمایشگاه فیزیک و شیمیایی ایمن پایش

تجهیزات آزمایشگاه فیزیک و شیمیایی

جهت انجام آزمایشات فیزیکو شیمیایی نیازمند تجهیزات و مواد مصرفی مختلفی می باشد که عمده تجهیزات مورد استفاده در آزمایشگاه می توان به موارد زیر اشاره کرد :

هود آزمایشگاهی ، آون ، انکوباتور، انکوباتور یخچال دار، کدورت سنج ، اسپکتروفوتومتر، ترازو با دقت 4 صفر ، شیشه آلات و مواد مصرفی مورد استفاده، دما سنج، Ph  سنج ، DO سنج ، شوری و EC  سنج ( به صورت تک دستگاه و جدا موجود می باشد) ، انواع فیلتر و ...

پارامترهای فیزیک و شیمیایی آب و پساب

 

ردیف Parameter پارامتر واحد اندازه گیری
1 pH پی اچ
2 T دما ºC
3 EC هدايت الكتريكي µS/cm
4 Sal شوري %
5 TDS كل جامدات محلول mg/lit
6 TSS كل جامدات معلق mg/lit
7 Turb كدورت NTU
8 DO اكسي‍ژن محلول mg/lit
9 Na سديم mg/lit
10 K پتاسيم mg/lit
11 TH سختي كل mg/lit
12 Ca كلسيم mg/lit
13 Mg منيزيم mg/lit
14 SO4 سولفات mg/lit
15 T-Alk قليائيت كل mg/lit
16 Cl كلرو mg/lit
17 BOD5 اكسي‍ژن مورد نياز بيوشيميايي mg/lit
18 COD اكسي‍ژن مورد نياز شيميايي mg/lit
19 NO3 نيترات mg/lit
20 NO2 نيتريت mg/lit
21 NH3 آمونياك mg/lit
22 PO4 فسفات mg/lit
23 TOC كل تركيبات آلي mg/lit
24 CL2 كلر آزاد mg/lit
25 CN سيانيد mg/lit
26 F فلوئور mg/lit
27 SH2 سولفيد mg/lit
28 SO3 سولفيت mg/lit
29 O & G چربي و روغن mg/lit
30 Detergent شوينده ها mg/lit
31 ABS اکریلونیتریل ، بوتادین و استیرن mg/lit