در تمام صفحات، فلش های مشکی نزدیک منو نشان می دهد که آن گزینه یا زیرمنو انتخاب شده است، در این موارد، این انتخاب با استفاده از کلید های بالا و پایین تغییر یا با دکمه “Enter” تایید می شود. در صفحاتی که در آن پارامتر انتخاب شده تغییر می یابد، با استفاده از دکمه های بالا و پایین می توان آن مقدار را تغییر داد یا با استفاده از دکمه منو می توان بین گزینه های مختلف جابجا شد. با فشار دکمه MENU می توان به پارامتر بعدی در منوها رفت که در آنجا، آن پارامتر با رنگ مخالف نشان داده می شود. 

از دستگاه تستو برای سنجش گازهای دودکش در آزمایشگاه هوا و صدا استفاده می شود. آزمایشگاه محیط زیست با استفاده از این دستگاه می توانند میزان آلودگی ها در دودکش ها را آنالیز و بررسی کنند.

آشنایی با نمادها در دستگاه تستو

نماد فرمت عدد واحد اندازه گیری توضیحات 
xx.x m/s سرعت لحظه ای هوا با لوله پیتوت8 مشخص می شود. این ابزار به طور اتوماتیک، چگالی را در شرایط اندازه گیری محاسبه می کند، که مقدار چگالی استاندارد وارد شده را در شرایط فشار و دمای مطلق پساب (0 ºC, 1013 mbar) نرمال میسازد. 
dp xxxx.x MmH2O/Pascal* اختلاف فشار لحظه ای با لوله پیتوت مشخص می شود. 
xxxx ºC دمای لحظه ای هوا با ترموکپل نزدیک لوله پیتوت اندازه گیری می شود. 
Pa xxxx.x Mbar/Kpa* فشار مطلق ایستا با پروب9 (ورودی -) اندازه گیری شده و برای نرمال سازی پارامتر سرعت و تمام مشتقات آن استفاده می شود. مقدار لحظه ای. 
x.xxx Kg/m3 چگالی با دما نرمال شده و فشار هوا اندازه گیری می شود (نرمال سازی با استفاده از مقادیر لحظه ای اندازه گیری شده). بنابراین، این مقدار به شرایط اندازه گیری برمیگردد. 
ρN𝜌N x.xxx Kg/m3 چگالی برای اندازه گیری هوا تنظیم می شود. این مقدار به شرایط استاندارد بر می گردد: 0 ºC, 1013 mbar 
Dt xxxx فاصله زمانی برای نمونه برداری در حال انجام یا انجام شده. 
dtm xxxx زمان باقیمانده به اتمام نمونه برداری جزئی یا کلی. 
Pam xxxx.x mbar/Kpa* میانگین فشار ایستای مطلق10 طی دوره dt یا فاصله زمانی مربوط به کل تست محاسبه می شود. 
dPm xxxx.x mmH2O/Pascal* میانگین اختلاف فشار در دو انتهای لوله پیتوت. 
Tm xxxx.x ºC میانگین دما محاسبه شده طی دوره dt یا فاصله زمانی مربوط به کل تست. 
Vm xx.xx m/s میانگین سرعت طی دوره dt یا فاصله زمانی مربوط به کل تست محاسبه شده و به شرایط عملیاتی برمی گردد. 
Qvm xx.xx m3/s نرخ جریان حجمی پشته11 در شرایط عملیاتی. 
Qrm xx.xx m3/s نرخ جریان حجمی پشته در شرایط مرجع. 
Fu xx.xx It/min نرخ جریان لحظه ای در نازل در شرایط عملیاتی یا محاسبه، اندازه گیری می شود. 
fm xx.xx It/min میانگین سرعت جریان نمونه برداری در نازل انتخابی محاسبه شده، همانطور که در نمودار نشان داده شده، اندازه گیری می شود. 
Fr xx.xx It/min نرخ جریان لحظه ای در نازل، در شرایط مرجع، اندازه گیری (این مقدار برای نمونه برداری دستی ایزوکنتیک برای نمونه بردار قرار داده می شود) یا محاسبه می شود. 
Frm xx.xx It/min میانگین نرخ جریان نمونه برداری در نازل انتخابی اندازه گیری شده و به مقدار مرجع نرمال می گردد. 
Nozzle xx.x mm قطر نازل 
diameter xxx cm قطر مجرا برای مجراهای دایره ای. 
Width xxx cm عرض مجرا برای مجراهای مستطیل شکل (سمت نظارت) 
Depth xxx cm عمق مجرا برای مجراهای مستطیل شکل 
xx – تعداد نقاط نظارت برای هر قطر 
nd xx – تعداد قطر در جایی که نمونه برداری انجام می شود. 
ns xx – تعداد نواحی اندازه گیری برای مجراهای مستطیل شکل. 
Pto xx – تعداد نقاط در جایی که اندازه گیری انجام شده یا در مقادیر اندازه گیری شده نمایش داده شده، انتخاب می شود. 
pti xx – تعداد نقاط نمونه برداری 
Vol xx.xx m3 حجم اندازه گیری شده و نرمال شده در فشار و دمای عملیاتی (یا در شرایط اندازه گیری پساب12
Vor xx.xx m3 حجم اندازه گیری شده و نرمال شده در فشار، دما و رطوبت مرجع. 
xxx cm فاصله از لبه برای نقطه اندازه گیری با توجه به روش انتخابی EPA/UNI 
vu xx.xx m/s سرعت نرخ جریان اندازه گیری شده در اندازه گیری نازل PM10 
us xxxx.xx upoise ویسکوزیته13 پویای پساب 
Rw xx.xxx – کسر آب در حجم گاز 
x.xxxxxx – شاخص ایزوکنتیک محاسبه شده برای اندازه گیری اتوماتیک ایزوکنتیک اعمال شده 
ma x.xx mg/m3 آب نمونه برداری شده 
Prif xxxx.x mbar/Kpa* فشار بارومتریک در نقطه مرجع 
Trif xxxx ºC دما در نقطه مرجع 
Xrif xxxx.x – کسر آب مرجع (به”Reference” →→””set gas value مراجعه کنید) 
Pm xxx Kg/Kmole وزن مولکولی14 ترکیب گاز 
Pc xxxx.x mbar/Kpa* میانگین فشار اندازه گیری شده در نمونه 
Tc xxxx.x ºC میانگین دمای اندازه گیری شده در نمونه 
Vc x.xxxx m3 حجم نمونه خشک (منتقل شده توسط نمونه بردار) 
Vcc x.xxxx m3 حجم نمونه خشک که در شرایط پشته مجددا تنظیم شده است (منتقل شده توسط نمونه بردار) 
Vcn x.xxxx m3 حجم نمونه برداشت شده و نرمال شده نسبت به مقدار مرجع که نمونه بردار تنظیم نموده (منتقل شده توسط نمونه بردار) 
Vuc x.xxxx m3 حجم مرطوب15 محاسبه شده با Isoflow بر اساس “ma” تنظیم شده محتوای آب (حجم برای محاسبه شاخص ایزوکنتیک بر اساس مقررات) 

خاموش و روشن کردن تستو

برای روشن کردن دستگاه، دکمه POWER را به مدت 1 ثانیه فشار دهید، فشار این دکمه به مدت 3 ثانیه باعث خاموش شدن دستگاه می شود. دستگاه را می توان با باطری یا منبع تغذیه خارجی خاموش و روشن کرد.  بعد از خالی شدن شارژ باطری ها، به منظور جلوگیری از ترکیدن16 آنها، دستگاه به طور اتوماتیک خاموش می شود. 

وضعیت شارژ باطری در قسمت راست و بالای صفحه نمایش نشان داده می شود.  اگر دستگاه بلافاصله بعد از روشن شدن اولیه، خاموش شود، به این معنی است که شارژ باطری ها خالی شده و باید شارژ شود.  زمانی که دستگاه بدون استفاده باقی می ماند، بعد از مدت زمان مشخص شده در منوی تنظیمات در قسمت “Power off” خاموش می شود. 

در شروع کار، دستگاه گرم می شود17، که با نماد ساعت شنی18 در گوشه چپ در بالای صفحه نمایش مشخص می شود که طی آن مدارهای الکترونیکی تثبیت می شوند. طی این مرحله، توصیه می شود از هر گونه کالیبراسیون19 یا اندازه گیری خودداری شود. منوها برای انجام تنظیمات جهت تست قابل دسترس است. 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button