آزمایشگاه خاک و پسماند

یکی از دلایل اصلی و مهم در آلودگی خاک ، فعالیت های صنعتی،مواد شیمیایی و دفع پساب و پسماند ها در محیط پیرامون هستند و همچنین آلودگی خاک با میزان صنعتی سازی و میزان استفاده از مواد شیمیایی رابطه مستقیم دارد. شرکت محیط و صنعت ایمن پایش با استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی قادر به نمونه برداری و آنالیز پارامترهای موجود در خاک و پسماند به عنوان یکی از آزمایشگاه های معتمد محیط زیست میباشد.
پارامترهای قابل اندازه گیری در خاک

ردیفپارامترردیفپارامتر
1درصد رطوبت اوليه10درصد رطوبت
2درصد اشباع11pH در عصاره اشباع
3EC در عصاره اشباع12مواد آلي به روش افت
4مواد آلي به روش شيميايي13كل مواد خنثي شده (TNV)
5چكالي ذرات14بافت
6سديم15پتاسيم
7كلسيم16منيزيم
8سولفات17كلرايد
9بي كربنات18دانه بندي

فلزات سنگین در خاک

ردیفپارامتر به لاتینپارامتر به فارسیواحد
1Agنقرهmg/kg
2Alآلومینیومmg/kg
3Asآرسنیکmg/kg
4Baباریمmg/kg
5Beبریلیمmg/kg
6Biبیسموتmg/kg
7Caکلسیمmg/kg
8Cdکادمیومmg/kg
9Ceسریمmg/kg
10Coکبالتmg/kg
11Crکرومmg/kg
12Cuمسmg/kg
13Feآهنmg/kg
14Kپتاسیمmg/kg
15Laلانتانmg/kg
16Liلیتیمmg/kg
17Mgمنیزیمmg/kg
18Mnمنگنزmg/kg
19Moمولیبدنmg/kg
20Naسدیمmg/kg
21Nbنیوبیمmg/kg
22Niنیکلmg/kg
23Pفسفرmg/kg
24Pbسربmg/kg
25Rbروبیدیومmg/kg
26Sگوگردmg/kg
27Sbآنتیموانmg/kg
28Scاسکاندنیومmg/kg
29Srاسترانسیمmg/kg
30Thتوریمmg/kg
31Tiتیتانیمmg/kg
32Uاورانیومmg/kg
33Vوانادیمmg/kg
34Wتنگستنmg/kg
35Yایتریمmg/kg
36Ybایتربیمmg/kg
37Znرویmg/kg
    
Call Now Button